Kannur Constituency (Kannur District) - 2006 Results

K. SUDHAKARAN (INC - UDF) : 49745
K. P. SAHADEVAN (CPM - LDF) : 41132
BHAGYASHEELAN CHALAD (BJP - NDA) : 4519
K. SUDHAKARAN S/O GOVINDAN (IND) : 671
V. RATHNAKARAN (IND) : 513
SAHADEVAN (IND) : 477
SATHEESH PAMBAN (IND) : 285